Lệ phí

schengen visa fee

 Người xin thị thực phải nộp lệ phí làm thủ tục hồ sơ trả bằng tiền đồng Việt Nam là (2.250.000 VND) theo tỷ giá tương đương ngay khi nộp hồ sơ và khoản tiền lệ phí này sẽ không được hoàn trả trong trường hợp thị thực xin bị từ chối. 

© 2010 by Visa Phap. All rights reserved.